Supervision

– et tilbud til dig som arbejder med mennesker

Supervision skaber læring, trivsel og nye handlemuligheder for dig og dine kollegaer. Vi arbejder hver dag for at udvikle sunde og effektive arbejdsfællesskaber præget af professionelt engagement, helhedssyn og personligt overskud til at fokusere på opgaven. Dermed sikrer vi, at etikken og den faglige standard er i top.

Tina Yttesen
Supervisionen har givet mig nye konkrete redskaber til at håndtere udfordrende situationer i relationsarbejdet med borgerne i beskæftigelsesindsatsen.

– Tina Yttesen, jobformidler i Allerød Kommune

Supervisionen sikrer at du og dine kollegaer lærer noget af hverdagens mange udfordringer, dilemmaer og succeser

I supervision kan du få hjælp og inspiration til konkrete spørgsmål og udfordringer i arbejdet med mennesker. Med dette som udgangspunkt udvikler du og dine kollegaer professionelle og personlige kompetencer, der styrker den professionelle tilgang.

Supervision har dermed et dobbelt læringsperspektiv: På den ene side får du hjælp, støtte og inspiration til konkrete nu-og-her arbejdsmæssige udfordringer, og på den anden side giver det dig og dine kollegaer mulighed for at udvikle nye handlekompetencer, som kan bringes i anvendelse fremover.

Hvorfor supervision?

– fordi det handler om mennesker.

Relationsarbejde er komplekst og uforudsigeligt, fordi det handler om mennesker. I supervisionen betragter vi problemer som noget unikt, der udfolder sig i relationen mellem dig og dem, du arbejder med. Du lærer at se uforudsigeligheden og kompleksiteten som grundvilkår, som du og dine kollegaer kan lære at navigere i.

Supervision på socialområdet handler ikke kun om at udtænke strategier og løse problemer. Det særlige er, at du bringer dig på afstand af hverdagstænkningen, så du kan se det hele lidt udefra og reflektere over, hvordan du normalt  tænker om udfordringerne i det sociale arbejde, og hvordan du bliver påvirket af dem.

Dermed har supervision et islæt af personlig udvikling. Supervisor hjælper dig til at reflektere over dine personlige mønstre og den måde, du agerer på som fagperson og som menneske.

Supervision på socialområdet – indenfor og på tværs af fag

 • Supervision for socialrådgivere
 • Pædagogisk supervision
 • Supervision for sundhedsfaglige medarbejdere
 • Tværfaglig supervision
 • Supervision – psykologer

Supervision for socialrådgivere, sagsbehandlere og socialformidlere sætter f.eks. fokus på rollen som myndighedsperson og det faglige og menneskelige ansvar, der knytter sig til det. Det kan dreje sig om relationen til borgeren, samarbejdet med pårørende og den kompleksitet, der er i samarbejdet og koordinationen mellem systemernes mange aktører.

Læs mere her

Pædagogisk supervision i en kollegagruppe er et kreativt fællesskab, der udvikler nye handlemuligheder, giver overblik og energi til hverdagens udfordringer. Relationsarbejde kræver at vi involverer os personligt. Vi kan hjælpe dig med at balancere og navigere mellem din pædagogiske faglighed, din personlige involvering og de organisatoriske rammer. Læs mere her om supervision for pædagoger på dag- eller døgntilbud for udsatte børn, unge eller voksne.

Læs mere her

Supervision for sundhedsfaglige medarbejdere som arbejder på socialområdet, sætter spot på de faglige og personlige udfordringer, der opstår når mennesker har brug for pleje, omsorg og hjælp. Det kan være inden for psykiatrien socialpsykiatrien og handicapområdet. Her kan man blive tynget af hverdagens pres, opleve uro og blive i tvivl om, hvordan den faglige kompetence skal sættes i spil, både overfor patienter, borgere og kollegaer i det tværfaglige samarbejde.

Tværfaglig supervision styrker sammenhold og helhedssyn i personalegrupper, som er sammensat på tværs af fag. I hverdagen kan der være tendens til at de forskellige faggrupper lukker sig om deres faglige perspektiv, hvilket kan give modsætninger og magtkampe. Tværfaglig supervision fører til, at de faglige forskelligheder bliver en ressource, som kan komme målgruppen til gode. Det skaber ikke kun læring og nye handlemuligheder i forhold til hverdagens komplekse udfordringer. Det er samtidig en effektiv teamudvikling, som tager afsæt i arbejdet med kerneopgaven.

Supervision for psykologer
Hvis du er psykolog, er supervision et krav på din vej mod autorisation eller specialistgodkendelse.

Se vores tilbud om supervision for psykologer

Individuel supervision eller gruppesupervision?

Supervisionen foregår individuelt eller i grupper under ledelse af en erfaren supervisor og tager udgangspunkt i konkrete oplevelser i arbejdet med kerneopgaven.

Mød vores supervisorer her

Individuel supervision

Individuel supervision er for det meste skræddersyet til midlertidige og ekstraordinære udfordringer, som den enkelte medarbejder oplever, f.eks. særligt komplekse sagsforløb eller pædagogiske indsatser.

Det har den fordel, at det kan tilpasses den enkelte og på den måde blive mere intensivt end gruppesupervision.

Gruppesupervision

Gruppesupervision vil oftest være længerevarende forløb hvor gruppen arbejder bredt med de udfordringer, der dukker op i hverdagen. Gruppen mødes typisk 6 – 8 gange årligt og kan fortsætte gennem flere år.

Fordelen ved gruppesupervision er at deltagerne inddrages i reflekterende processer. De deler erfaringer, tanker og ideer hvilket er med til at styrke det faglige og kollegiale fællesskab.

Uanset om supervisionen foregår i gruppe eller er individuel, tager vi afsæt i dine aktuelle udfordringer og dilemmaer. men vi arbejder også med udgangspunkt i oplevelser af mere positiv karakter, for eksempel når en situation i arbejdet forløb bedre end forventet. Der er meget læring at hente i succes.

Supervisionsmetoder

Vi arbejder udogmatisk, men vores grundmodel er systemisk supervision med reflekterende team.

Desuden tilbyder vi narrativ supervision og supervision baseret på den løsningsfokuserede tilgang.

I narrativ supervision, systemisk supervision og supervision baseret på den løsningsfokuserede metode, inddrager vi deltagerne i refleksionsprocesserne, blandt andet med reflekterende team og outsider witness.

Hvem skal være jeres supervisor?

Fælles for vores supervisorer:

 • Mindst 10 års supervisionserfaring
 • Baggrund som cand.psych. eller tilsvarende og en anerkendt supervisoruddannelse
 • Indgående kendskab til almen psykologi, socialpsykologi, organisationspsykologi og pædagogik
 • Mange års erfaring med et eller flere områder inden for socialt arbejde.

Vi er omhyggelige med at finde den rette supervisor til jer: En supervisor med stor indsigt og erfaring med netop jeres specialområde, jeres faglige tilgang og strategi. Ligeledes lægger vi vægt på at supervisor matcher jeres organisationskultur og kan håndtere særlige forhold i gruppen, f.eks. vedrørende kommunikation og samarbejde.

Læs mere om vores netværk af supervisorer

Supervision i et organisatorisk perspektiv

Vi rammesætter vores arbejde med udgangspunkt i de faglige mål, metoder og værdier, som organisationen har valgt at satse på.

Supervisionsgruppen er et professionelt forum, hvor man blandt andet lærer at håndtere udfordringerne i en tid med forandringer og nye krav.

Hvis supervisionen skal have optimal effekt, skal ledelsen engagere sig i at formulere mål for supervisionen med udgangspunkt i  generelle krav og forventninger, herunder de faglige og strategiske mål, der sætter retningen for det sociale arbejde.

Evaluering og effektvurdering

Hvordan bidrager supervisionen til kvalitet i det sociale arbejde?  Hvad får du og dine kollegaer ud af det? Og hvordan giver det mening på ledelses- og organisationsplan?

For at svare på disse spørgsmål gennemfører vi evaluering og effektmåling efter hver session, som belyser supervisionens relevans for den sociale indsats, samt for trivsel og samarbejdet i kollegagruppen.

Det gør vi for at sikre os, at vi er på rette vej. Hvis noget ikke fungerer optimalt, vil vi gerne vide det, så vi kan justere indsatsen.

Vores standard evaluering belyser hvordan supervisionen:

 • Skaber kvalitet i arbejdet med målgruppen
 • Bidrager til udvikling af den enkeltes professionelle kompetence og trivsel
 • Er relevant i et organisations- og ledelsesperspektiv
 • Styrker det kollegiale fællesskab
 • Er inspirerende og motiverende for deltagerne

Vil du vide mere?

Hvad er formålet med supervision? Hvordan supervision? Læs mere om, hvad supervision er i vores blogindlæg:

Hvad er supervision? Reflekterende team

Hvad er supervision?

Gennem de 25 år, jeg har arbejdet som supervisor, er supervisionsbegrebet blevet udvandet og dækker efterhånden over en så bred vifte af aktiviteter, at det er blevet uklart, hvad vi taler om. Det betyder, at jeg af og til bliver mødt med mange forskellige (og til tider modsatrettede) forventninger. Her er et par eksempler …

Vidste du, at vi også tilbyder online supervision og coaching?

Ring eller skriv til os, hvis du er interesseret i at høre nærmere om mulighederne.